Privacy and Cookies

Strategie na ochranu osobních údajů

Pro účely platných zákonů na ochranu dat a osobních údajů se Gunnebo AB („Gunnebo", „my") se sídlem na Johan på Gårdas Gata 7, 402 26 Gothenburg, Sweden, považuje v souvislosti s osobními údaji, které shromažďuje, používá a spravuje v souladu se svou strategií na ochranu osobních údajů („strategie"), za správce údajů.

Ochrana vašich osobních údajů je pro Gunnebo důležitá. Je naší povinností chránit veškeré získané osobní údaje, ať už od jednotlivců, se kterými obchodujeme, či návštěvníků a uživatelů našich internetových stránek apod.  Osobní údaje jsou informace, které se vztahují k identifikované či identifikovatelné žijící osobě. 

Tato strategie objasňuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je můžeme používat a spravovat a jaká máte v souvislosti se svými osobními údaji práva. Než nám poskytnete jakékoliv osobní údaje nebo si budete prohlížet naše internetové stránky, přečtěte se pečlivě tuto strategii a ujistěte se, že vám naše postupy ochrany osobních údajů vyhovují.

Vezměte na vědomí, že na našich internetových stránkách mohou být odkazy na jiné internetové stránky. Tyto internetové stránky třetích stran naší strategii nepodléhají, proto vám doporučujeme projít strategie zabezpečení osobních údajů každé internetové stránky, kterou navštívíte. Neseme odpovědnost pouze za zabezpečení osobních údajů, které sami shromažďujeme. Nemáme žádnou kontrolu nad opatřeními třetích stran týkajících se vašich údajů.

Pojmy vymezené v této strategii jsou vysvětleny ve slovníčku.

Čí osobní údaje shromažďujeme?

Společnost Gunnebo shromažďuje osobní údaje širokého spektra jednotlivců v rámci jejich obchodní činnosti, včetně:

 • zástupců našich dodavatelů, zákazníků a dalších podnikatelů,
 • smluvních partnerů,
 • uživatelů našich internetových stránek,
 • jednotlivců, kteří se na nás jakkoliv obrátí,
 • uchazečů o zaměstnání.

Jak vaše osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám vědomě a dobrovolně poskytnete online i offline. Vaše osobní údaje získáme, pokud:

 • navštívíte naše internetové stránky a vyplníte některý z našich internetových formulářů,
 • se obrátíte na některé z našich center služeb pro zákazníky nebo si od nás vyžádáte informace jiným způsobem,
 • navštívíte naše prostory,
 • si u nás něco objednáte,
 • se s námi spojíte prostřednictvím sociálních sítí, aplikací třetích stran apod.,
 • se přihlásíte na náš blog, k odběru našich zpravodajů či e-mailů,
 • navštívíte některý z našich stánků na veletrhu.

Můžeme také shromažďovat údaje, které jsme získali od třetích stran, například pokud jste navštívili jiné internetové stránky, které provozujeme, a od spřízněných třetích stran, například od dodavatelů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Gunnebo může v rámci podnikání shromažďovat celou řadu vašich osobních údajů, například vaše jméno, pohlaví, název pracovní pozice, fotografii, e-mailovou adresu, adresu vašeho bydliště a další kontaktní údaje, údaje o vašem podnikání a dalších zájmech, komunikaci s vámi (včetně poznámek ze schůzek), výrobky nebo služby, které vám společnost Gunnebo poskytla nebo o které byste mohli mít zájem, a platební údaje.

Pokud využíváte naše internetové stránky, shromažďujeme některé standardní informace, které na naši internetovou stránku posílá váš prohlížeč. Patří mezi ne technické údaje, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, jazyk, nastavení časového pásma, časy návštěvy stránek, země a jakékoliv adresy souvisejících internetových stránek.

Účel zpracovávání vašich osobních údajů

Účely zpracovávání vašich osobních údajů jsou tyto:

 • poskytnout vám informace, výrobky a služby, které jste si objednali,
 • oznámit vám jakékoliv změny vašich služeb a poskytnout vám informace o podobném zboží a o službách, které by vás mohly zajímat,
 • poskytnout vám informace o našem tržním prostředí, událostech, uvádění výrobků na trh,
 • komunikovat s vámi a se třetími stranami,
 • spravovat naši internetovou stránku a pomoci vylepšovat naše výrobky a služby,
 • provádět analýzy v souvislosti s užíváním našich internetových stránek,
 • plnit požadavky platných zákonů a předpisů,
 • další účely související s podnikáním, včetně vyjednávání, uzavírání a plnění smluv, spravování účtů a vedení záznamů, podpora činností týkající se společenské odpovědnosti podniků, právní, regulační a vnitřní šetření a správa pohledávek.

Nábor zaměstnanců

Pokud u nás žádáte o zaměstnání prostřednictvím internetových stránek nebo jinak, shromažďujeme o vás další, specifičtější, osobní údaje, jako je vaše kvalifikace, dosavadní kariéra, reference od třetích stran a poznámky z pohovoru. Můžeme vás také požádat o další informace, například o vašich zájmech a o typu zaměstnání, o které máte zájem. Veškeré osobní údaje, které společnosti Gunnebo v souvislosti s volným pracovním místem poskytnete, budou zpracovány v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů při náboru .

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů společností Gunnebo

Aby společnost Gunnebo dodržela platné právní předpisy týkající se osobních údajů, je povinna definovat právní rámec pro zpracovávání osobních údajů. V souladu s účelem, kvůli kterému osobní údaje shromažďujeme a používáme (jak je uvedeno výše), je právním základem pro zpracovávání osobních údajů společností Gunnebo obvykle jedna z uvedených položek:

 • váš souhlas,
 • plnění smlouvy, kterou s vámi či jinými jednotlivci společnost Gunnebo uzavřela,
 • oprávněné obchodní zájmy společnosti Gunnebo nebo jejích třetích stran,
 • dodržení zákonných povinností společnosti Gunnebo.

Komu vaše osobní údaje poskytujeme?

Společnost Gunnebo může vaše osobní údaje poskytnout svým zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují znát z obchodních nebo právních důvodů, například aby mohli plnit administrativní úkoly, jako je zpracování faktury nebo předání vašeho případného dotazu příslušnému oddělení ve společnosti.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám, mezi které patří úřady, poradci společnosti Gunnebo, dodavatelé služeb IT a třetí strany, se kterými společnost Gunnebo spolupracuje při poskytování objednaných služeb. Dále je můžeme poskytnout v rámci ochrany jakýchkoliv práv duševního vlastnictví v materiálech, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Gunnebo. Můžeme je také poskytnout, abychom získali právní nebo jiné odborné rady, abychom dodrželi zákonné požadavky nebo povinnosti a při prosazování podmínek využívání internetových stránek společnosti Gunnebo.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám, pokud prodáváme nebo kupujeme jakýkoliv podnik nebo aktiva či pokud dojde k fúzi s jakýmkoliv podnikem, a to i v případě že jde o budoucího prodejce či kupce.

Společnost Gunnebo působí v celosvětovém měřítku, a vaše osobní údaje může proto poskytovat jakémukoliv subjektu patřícímu do skupiny Gunnebo, a to v jakékoliv zemi. Tyto subjekty mají povinnost zachovat důvěrnost vašich údajů a nesmí je použít za žádným jiným účelem, než je stanoven v této strategii.

Můžeme se rozhodnout umožnit uživatelům sdílet komentáře, příspěvky, svědectví nebo další informace. Takové informace pak mohou být k dispozici široké veřejnosti. Všichni, kdo k nim mají přístup, je mohou číst, shromažďovat a používat.

Jiné než osobní údaje můžeme také poskytovat třetím stranám, které nejsou uvedeny výše. Pokud tak učiníme, můžeme tyto informace zbavit údajů umožňujících identifikaci vaší osoby, vašeho počítače nebo jiného zařízení či zkombinovat takové informace, které tuto identifikaci neumožňují. Kombinací se rozumí zkombinování jiných než osobních údajů mnoha lidí tak, aby se tyto údaje nevztahovaly k žádné konkrétní osobě. Zbavení údajů umožňujících identifikaci znamená odstranění nebo pozměnění některých informací, které by mohly vést k identifikaci konkrétní osoby.

Předávání osobních údajů

Vezměte na vědomí, že osoba, které společnost Gunnebo vaše osobní údaje poskytne, může být z jiné země a je možné, že tato země zajišťuje nižší úroveň požadavků ochrany údajů. Poskytnutím souhlasu s touto strategií souhlasíte s předáváním svých osobních údajů do jiné země, než je vaše vlastní.

Pokud předáváme vaše osobní údaje do jiné země, podnikáme kroky, které vyžadují právní předpisy a kterými uplatňujeme odpovídající opatření na ochranu osobních údajů a zacházení v souladu s touto strategií. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Velké Británii, můžete si vyžádat seznam opatření, které v této souvislosti k ochraně vašich osobních údajů a práva na soukromí využíváme. O tento seznam si můžete zažádat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, který je k dispozici na našich internetových stránkách http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form nebo e-mailem privacy@gunnebo.com.

Bezpečnost

Společnost Gunnebo uplatňuje veškerá přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými osobní údaje chrání před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou nebo neoprávněným  přístupem, zničením, zneužitím, pozměněním či prozrazením.

Uchovávání záznamů

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly pořízeny. To znamená, že údaje a záznamy (včetně osobních údajů) jsou zničeny nebo vymazány z našich systémů, jakmile nejsou potřeba. Časový úsek, po který jsou záznamy uchovávány, závisí na typu osobních údajů v těchto záznamech.

Vaše práva

Platné právní předpisy na ochranu osobních údajů obsahují práva jednotlivců týkající se uchovávání jejich osobních údajů.  Pokud chcete:

 • zažádat o seznam osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo
 • zažádat o opravu, vymazání nebo omezení vašich zpracovaných osobních údajů,

podejte písemnou žádost Gunnebo AB prostřednictvím privacy@gunnebo.com.

[Pokud se rozhodnete, že od nás nechcete e-mailem, telefonicky nebo poštou dostávat obchodní sdělení, můžete se odhlásit tím, že kliknete na odkaz „odhlásit", který je ve spodní části každého obchodního sdělení, a aktualizujete své preference či nás kontaktujete na privacy@gunnebo.com

Otázky a stížnosti

Pokud chcete vznést stížnost na využívání vašich osobních údajů společností Gunnebo, napište ji společnosti Gunnebo prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou k dispozici na http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form, nebo prostřednictvím privacy@gunnebo.com.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak byla stížnost společností Gunnebo vyřízena, můžete ji předat vnitrostátnímu orgánu na ochranu údajů.

Změna této strategie

Vyhrazujeme si právo tuto strategii kdykoliv měnit či doplňovat a upravenou strategii umístit na naší internetovou stránku. Je vaší odpovědností si tuto strategii projít pokaždé, když nám předáváte informace nebo činíte objednávku.

Cookies

Cookie je malý soubor dat, které může zapisovat na váš pevný disk navštívená internetová stránka. Obsahuje informace (například ID uživatele), které internetová stránka může používat ke sledování navštívených stránek a vašich preferencí. Může obsahovat pouze osobní údaje, které osobně poskytnete.  Cookie nemůže přečíst data z vašeho pevného disku ani přečíst soubory cookie vytvořené jinými internetovými stránkami.

Společnost Gunnebo používá cookies pro sledování návštěvnosti uživatele a poskytování lepších služeb uživatelům, kteří navštíví její internetové stránky.

Uživatelé si mohou prohlížeč nastavit tak, aby oznamoval ukládání cookie s možností cookie přijímat, či odmítnout. Uživatelé mohou také vypnutím funkce v prohlížeči všechny cookies odmítnout. Úplná funkčnost internetových stránek společnosti Gunnebo je však možná pouze s využitím cookies.

Při první návštěvě jejích internetových stránek se objeví zpráva s vysvětlením využívání cookies.

Možnosti sociálních médií

Gunnebo.com obsahuje odkazy na sociální média v podobě tlačítek pro sdílení nebo sledování. Tyto prvky mohou zaznamenávat vaši IP adresu, informace o tom, na které stránce se v rámci našich internetových stránek právě nalézáte, a pro svou řádnou funkci mohou nastavit cookie. 

Prvky sociálních médií jsou poskytované buď třetí stranou, nebo přímo na našich internetových stránkách. Na tyto prvky se strategie nevztahuje. Jejich využívání podléhá strategii na ochranu osobních údajů a dalším strategiím společností, které uvedené prvky poskytují.

Zpětná vazba

Pro nás je velmi důležité vědět, co si myslíte o našich zásadách. Pokud nám k této strategii chcete něco říct, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu privacy@gunnebo.com.

Poslední aktualizace [14/02/2018]

Slovníček

 

Správce údajů Strana, které stanovuje účel a způsoby zpracování údajů. 
Orgán na ochranu údajů  Příslušný orgán dohledu, který nese odpovědnost za záležitosti týkající se ochrany osobních údajů v zemi sídla společnosti či skupiny Gunnebo.
Evropský hospodářský prostor (EHP)  EHP zahrnuje všechny členské státy Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko.  
Osobní údaje  Informace, které souvisí s identifikovaným nebo identifikovatelným jedincem (tj. údaje o zaměstnancích, smluvních partnerech, uchazečích, zaměstnancích prodejců, dodavatelů a smluvních partnerů, zákaznících, jedincích využívajících naše výrobky a návštěvnících našich internetových stránek a center služeb zákazníkům).  Osobními údaji jsou jména, adresy, e-mailové adresy, žádosti o zaměstnání, informace o uživatelském účtu a písemný styk. Mohou jimi být i informace vyplývající z prohlížení internetu (například údaje spojené s konkrétním cookie) a IP adresy, pokud lze tyto informace spojit s konkrétním jedincem. 
Zpracovávání 
Jakékoliv nakládání s osobními údaji, kterým se rozumí jejich shromažďování, uchovávání, přístup k nim, jejich kombinování s jinými údaji, poskytování třetím stranám, a dokonce i jejich vymazání.